Pravidla pro Logické číselné křížovky

Sudoku

Sudoku je logická křížovka, do níž se vyplňují čísla. Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval každou číslici pouze jednou.

Žádné bloky (Latinský čtverec)

Latinský čtverec je matice n x n vyplněná n různými číslicemi. Každá číslice se vyskytuje právě jednou v každém řádku a právě jednou v každém sloupci.

Pravidla pro Latinský čtverec:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahují každou číslici právě jednou.

Pravoúhlé bloky

Nejběžnějším omezením jsou pravoúhlé bloky. Mřížka 9x9 obsahuje 9 bloků tak, jak vidíte na obrázku.

Pravidla pro pravoúhlé bloky:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každý blok obsahuje každou číslici pouze jednou.

Nepravidelné bloky (Skládačky)

Skládačky se řeší stejně jako Sudoku, jen s tím, že každá mřížka obsahuje nepravidelné bloky, kterým se také říká klece.

Pravidla pro Skládačky:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každá klec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Diagonální varianty

Je celkem běžné stanovit další omezení na umísťování číslic než obvyklé řádky a sloupce. Jedním z takových omezení je Diagonální varianta.

Pravidla pro Diagonální varianty:
 • Každá diagonální linie obsahuje každou číslici pouze jednou!

Kombinované varianty

Jednotlivé varianty je možné kombinovat. Mřížka může například mít jak pravoúhlé bloky, tak i diagonální linie. Může také obsahovat více než dvě diagonální linie.

Pravidla pro Pravoúhlé bloky a Diagonální varianty:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každý blok obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každá diagonální linie obsahuje každou číslici pouze jednou.

Překrývající se varianty

Překrývající se varianty se skládají z několika křížovek. Sdílené bloky jsou zvýrazněné odlišnou barvou. Tady je několik příkladů překrývajících se Sudoku:

Double-Doku
Sensei
Gattai Near-2
Wing-3
Gattai-3
Sohei
Butterfly
Flower-4
Samurai
Gattai-8

Zabijácké

Mřížka Zabijáckého sudoku je pokryta klecemi (skupinami buněk), které jsou označené tečkovanou čarou. Každá klec obsahuje dvě nebo více buněk. V horní levé buňce klece je uveden součet číslic vepsaných do všech buněk v kleci.

Pravidla pro zabijácké sudoku:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Všechny číslice v kleci by měly být rozdílné.

Menší/Větší než

Větší než (nebo Menší než) sudoku nemá žádné předvyplněné číslice. Místo nich jsou mezi sousedními buňkami znaménka "větší než" (>) nebo "menší než" (<), která říkají, že číslice v jedné buňce musí být větší nebo menší než v buňce sousední.

Pravidla pro Menší/Větší než:
 • Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby každý sloupec i každý řádek obsahoval každou číslici pouze jednou.
 • Číslice musí dodržovat znaménka nerovnosti.

Kakuro

Mřížka Kakura obsahuje plné a půlené buňky, respektive "černé" a "bílé". Mřížka je rozdělená do "bloků" (linií bílých buněk). Černé buňky jsou úhlopříčně rozpůlené, v jedné nebo v obou polovinách obsahují čísla. Těmto číslům se říká "legenda".

Pravidla pro Kakuro:
 • Úkolem je vepsat do bílých buněk číslice od 1 do 9 včetně tak, že součet číslic v každém bloku bílých buněk je roven číslu v příslušné legendě a žádná číslice se v žádném bloku neopakuje.

Kalkuldoku

Mřížka je rozdělena do silně orámovaných klecí (skupin buněk). Čísla v buňkách každé klece musí po aplikaci určené matematické operace (sčítání, odčítání, násobení nebo dělení) dát ve výsledku určité "cílové" číslo.

Pravidla pro Kalkuldoku:
 • Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, že každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Číslice se mohou v klecích opakovat, pokud ovšem nejsou ve stejném řádku nebo sloupci.

Futoshiki

Futoshiki se řeší v mřížce, v níž na začátku mohou být předepsány některé číslice. Navíc jsou mezi sousedními buňkami znaménka "větší než" (>) nebo "menší než" (<), která říkají, že číslice v jedné buňce musí být větší nebo menší než v buňce sousední.

Pravidla pro Futoshiki:
 • Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby každý sloupec i každý řádek obsahoval každou číslici pouze jednou.
 • Číslice v sousedních buňkách se znaménky nerovnosti musí tato znaménka dodržovat.

Řady

Řady se hrají v mřížce, která je rozdělena černými buňkami do oddílů. Oddíly musí obsahovat číselné řady - skupiny po sobě jdoucích čísel - ale v libovolném pořadí (např.: 2-1-3-4). V černých buňkách se může také objevit nápověda.

Pravidla pro řady:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každý oddíl, vodorovný nebo svislý, musí obsahovat řadu.
 • Nápověda v černé buňce vyřazuje příslušnou číslici z řádku i sloupce, tato číslice není součástí žádné řady.

Věžáky

Mřížka věžáků má okolo svého obvodu čísla. Tato čísla udávají počet budov, které byste mohli z příslušného směru vidět, kdyby v daném řádku nebo sloupci stála řada věžáků s výškami rovnými číslům v jednotlivých buňkách. Pokud by měl například řádek 4 buňky a číslo v první buňce by bylo 4, viděli byste pouze jeden věžák o čtyřech patrech, protože zakrývá jedno-, dvou- i třípatrové věžáky.

Pravidla pro věžáky:
 • Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N, kde N je počet buněk ve straně mřížky.
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Věžáky s prolukami

Mřížka věžáků může obsahovat proluky (prázdné buňky).

Pravidla pro věžáky s prolukami:
 • Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N-(počet proluk), kde N je počet buněk ve straně mřížky.
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Součtové věžáky

Čísla okolo mřížky součtových věžáků znamenají součet výšek viditelných budov.

Pravidla součtových věžáků:
 • Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N [nebo N-(počet proluk) v součtových věžácích s prolukami], kde N je počet buněk ve straně mřížky.
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Binární

Vyplňte celou mřížku nulami (0) a jedničkami (1).

Pravidla pro binární křížovky:
 • Vedle sebe nebo pod sebou mohou být nejvýše dvě stejné číslice.
 • Řádky nebo sloupce s totožným obsahem nejsou dovoleny.
 • Pokud má řádek lichý počet buněk, pak je jedniček více než nul.

Bricks

Bricks is another type of Latin Square. Grid is divided into pairs and look like brick wall.

Bricks rules
 • The goal is to fill a grid with digits so that each column and each row contain the digits only once.
 • Every brick contains an odd number and an even number.