1. haeddra - 838:59:59
 2. nisyna - 838:59:59
 3. Hamster110 - 838:59:59
 4. weraN - 838:59:59
 5. VlastikK - 838:59:59
 6. lady_m - 838:59:59
 7. Zsiraf - 838:59:59
 8. telly1997 - 838:59:59
 9. Gooseman81784 - 838:59:59
 10. kwelter - 838:59:59
 11. palinka8_8 - 838:59:59
 12. amdj - 838:59:59
 13. bugamok - 838:59:59
 14. eselein - 838:59:59