Dopey

ID :11470
Autor :kayton
Data :13-11-2012
Pontos :2.932
Popularidade :84,04%
Solucionadores :421
Tempo Médio :00:27:40
Seu Tempo :
Tamanho :(15+27)x(30+20)x7
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.