Dilbert

ID :11799
Autor :kayton
Data :18-03-2013
Pontos :3.433
Popularidade :77,83%
Solucionadores :287
Tempo Médio :00:28:14
Seu Tempo :
Tamanho :(16+27)x(31+18)x5
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.