ID Description Date Points Mid Time Your Time Solved Penalty
15483 Futoshiki, 15 7/9/14 193
15482 Kenken, 6 7/9/14 20 00:04:52
15481 Kakuro, 2 7/9/14 38 00:09:33
15480 Kakuro, 1 7/9/14 10 00:00:26
15479 Killer, Rectangular Blocks 4 7/9/14 16 00:00:39
15478 Futoshiki, 14 7/8/14 162
15477 Kenken, 9 7/8/14 44 00:13:24
15476 Kakuro, 9 7/8/14 127 00:11:53
15475 Kakuro, 4 7/8/14 69 00:12:33
15474 Killer, No Blocks (Latin Square) 7 7/8/14 49 00:06:43
15473 Futoshiki, 5 7/7/14 19 00:01:13
15472 Kenken, 8 7/7/14 35 00:09:09
15471 Kakuro, 3 7/7/14 41 00:02:47
15470 Kakuro, 1 7/7/14 10 00:00:51
15469 Killer, No Blocks (Latin Square) 8 7/7/14 64 00:18:47
15468 Futoshiki, 14 7/6/14 158
15467 Kenken, 6 7/6/14 20 00:03:55
15466 Kakuro, 4 7/6/14 58 00:08:22
15465 Kakuro, 3 7/6/14 43 00:06:17
15464 Killer, No Blocks (Latin Square) 5 7/6/14 25 00:02:26
15463 Futoshiki, 13 7/5/14 141
15462 Kenken, 8 7/5/14 36 00:08:03
15461 Kakuro, 2 7/5/14 26 00:03:14
15460 Kakuro, 1 7/5/14 22 00:02:37
15459 Killer, Rectangular Blocks 8 7/5/14 64 00:07:33
15458 Futoshiki, 7 7/4/14 41 00:07:23
15457 Kenken, 6 7/4/14 19 00:03:07
15456 Kakuro, 3 7/4/14 41 00:04:19
15455 Kakuro, 1 7/4/14 12 00:01:07
15454 Killer, Rectangular Blocks 4 7/4/14 16 00:00:42
15453 Futoshiki, 10 7/3/14 89 00:58:51
15452 Kenken, 8 7/3/14 36 00:08:00
15451 Kakuro, 2 7/3/14 36 00:04:00
15450 Kakuro, 6 7/3/14 95 00:15:33
15449 Killer, No Blocks (Latin Square) 5 7/3/14 25 00:02:14
15448 Futoshiki, 13 7/2/14 141 02:54:36
15447 Kenken, 8 7/2/14 34 00:05:24
15446 Kakuro, 6 7/2/14 94 00:11:55
15445 Kakuro, 4 7/2/14 62 00:06:36
15444 Killer, No Blocks (Latin Square) 7 7/2/14 49 00:09:40
15443 Futoshiki, 4 7/1/14 14 00:01:11
15442 Kenken, 5 7/1/14 14 00:01:22
15441 Kakuro, 3 7/1/14 54 00:10:44
15440 Kakuro, 7 7/1/14 108 00:30:46
15439 Killer, No Blocks (Latin Square) 7 7/1/14 49 00:10:09