Okno řešení Griddlerů

(Kliknutím na červené číslo se dostanete přímo na informaci o dané položce.)
Legenda
Každé číslo představuje souvislou skupinu čtverců jedné barvy.
Barva pozadí
Mezi každou skupinou stejných barev je alespoň jeden prázdný čtverec (v barvě pozadí).
Oblast křížovek
Levým/pravým kliknutím na legendu zvolíte barvu levého/pravého tlačítka myši.
Levým/pravým kliknutím v mřížce umístíte zvolenou barvu.
Kliknutím nebo potáhnutím prostředního tlačítka myši odstraníte vybarvené čtverce nebo čtverce pozadí, které jste umístili na mřížku.
Ctrl-Z nebo Zpětná klávesa (Backspace) - odstraní 1 až 1000 kroků.
Ctrl-Y - vrátí zpět odstraněné kroky.
Shift+levé kliknutí - umístí "X" na legendu nebo oblast s mřížkou.
Ctrl+levé kliknutí - odstraní "X".
Potáhnout+Shift/Ctrl levé kliknutí - umístí/odstraní několik "X".
Shift+pravé kliknutí - umístí "O" na legendu nebo oblast s mřížkou.
Ctrl+pravé kliknutí - odstraní "O".
Potáhnout+Shift/Ctrl pravé kliknutí - umístí/odstraní několik "O".
Můžete umístit "X" a "O" společně do jednoho čtverečku. Získáte tím 3. možnost na označení legendy nebo místa v mřížce.
Počitadlo čtverečků: Umístěte myš nad buňkou a podržte tlačítko Ctrl. Posunujte myš po jednotlivých buňkách (nebo více buňkách najednou), zobrazí se počet označených buněk.
Počítadlo čtverečků je umístěné v pravé horní části okna.
Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.
Informační lišta

Zde vidíte ID křížovky, její popis a rozměry a čas, který jste strávil jejím řešením.
Poud jste si zvolil možnosť "Skrýt popis", popis křížovky zůstane skrytý.
Menu

Save (Ctrl-S) (Uložit) - Uloží práci na křížovce.

Save Locally (Ctrl+Shift-S) - (Uložit lokálně) - Uloží vaši práci na váš počítač (offline). Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.

Tisk (Tisknout) - Vytiskne křížovku přímo z appletu na vaší tiskárně.
Můžete si vytisknout křížovku částečně vyřešenou nebo, po zvolení akce Clear All v menu File, křížovku s prázdnou mřížkou. Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.

Clear All (Vyprázdnit vše) Použijte k úplnému vymazání obsahu křížovky. Vymaže včechny trojúhelníky, které jste vykreslili a vynuluje měřič času.
Exit (Konec) - zavře okno křížovky.

Undo (Ctrl-Z) nebo Backspace (Vrátit zpět) - Vrátí zpět 1 až 1000 kroků.
Redo (Ctrl-Y)(Znovu udělat) - znovu vyplní odstraněné kroky. Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.
Pause (Ctrl-P)(Pozastavit) - Dočasně pozastaví řešení. Čas v informační liště se zastaví a legenda zmizí, dokud opět nestisknete zkratku Ctrl-P.
Funkce automatické pauzy - jestliže řešíte křížovku a po dobu 10 minut neprovedete v okně řešení žádnou akci, aplet sám automaticky nastaví režim pauzy. Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.

Zoom In (Plus) (Zvětšení) - Zvětší křížovku.
Zoom Out (Minus) (Zmenšení) - Zmenší křížovku.
Zvětšení/Zmenšení pomocí prostředního tlačítka myši: Stiskněte Ctrl a rolujte nahoru/dolů.
Locked Clues (Ctrl-L) (Uzamknutá legenda) - Uzamkne legendu nahoře a vlevo. Když posouváte křížovku nahoru/dolů nebo doleva/doprava, legenda nezmizí, ale bude se posunovat spolu s mřížkou.
Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.
Magnifying Clues Ruler (MCR - Pravítko se zvětšenou legendou):

Umístěte myš nad buňkou mřížky, na horní straně obrazovky se zobrazí legenda vodorovné čáry a vlevo se zobrazí legenda svislé čáry, jak je uvedeno na obrázku.

Po každém pohybu myší pravítko sleduje pohyb a zobrazuje nové vodorovné/svislé legendy. Zmenšení rozměrů křížovky neovlivňuje velikost čísel pravítka.

Pravítko se zvětšenou legendou je volitelné. Pokud ho nechcete používat, zaškrtněte políčko Hide MCR (Ctrl-H) (Skrýt).

Show Pattern (Ctrl-Q) - (Zobrazit vzorek) - Zobrazí otazníky "?" na ploše mřížky.
Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.

Show Guides - (Zobrazit ukazatele) - Jsou dvě možnosti zobrazení ukazatelů: v celé ploše mřížky nebo jen v prostoru legendy.
Zaškrtnutím volby Show Guides se budou zobrazovat v celé ploše mřížky.
Odškrtnutím volby Show Guides se zobrazí jen v legendě.
Systém tuto volbu uloží jako vaše defaultní nastavení.
Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.

Show Tooltip - V módu "Area" a "Line" zobrazí u kurzoru počítadlo čtverečků.
Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.

Zvolte si barvy, které se vám nejvíce hodí na jednotlivé čáry mřížky Grid a hrubší čáry mřížky Grid5.
Zvolte si vlastní barvu Guides (vodicích čar) - hrubé obrysy okolo legendy, které ukazují, na kterých čarách se nachází myš.

Systém nastaví tyto barvy jako vaše předvolené pro všechny křížovky. Pomocí položky Reset Colors (Obnovit barvy) se vrátíte k původním barvám systému.
Lišta nástrojů

Posuvná oblast Posuvná oblast (Drag Area) vám umožňuje posunovat lištu na obrazovce. Stiskněte a podržte tlačítko myši a potom pohnětě myší.
Lištu můžete vytáhnout z rámečku a udělat z ní plovoucí okno. Když toto okno zavřete (kliknutím na X), plovoucí okno se vrátí na svoje místo.
Můžete ho přesunout i na jiné místo na obrazovce (vlevo, vpravo, dolů).
Značky označují barvy levého a pravého tlačítka myši.

Po kliknutí levým tlačítkem myši na legendu se levá značka změní na tu barvu, na kterou jste klikli. Totéž se stane s pravou značkou, když na legendu kliknete pravým tlačítkem myši.

V dvojbarevných křížovkách označuje levé tlačítko barvu legendy a pravé tlačítko barvu pozadí. To je předvolené značení.
Kliknutím uložíte práci na křížovce.
Tlačítka přiblížení/oddálení zvětší nebo zmenší velikost křížovky podle přání.
Pokud změníte velikost křížovky, uloží systém tuto velikost jako vaše defaultní nastavení pro všechny křížovky.
Volbou Reset All (poslední položka v levém menu) se vrátíte zpět k defaultnímu systémovému nastavení.
Režim kreslení:
Do mřížky můžete kreslit třemi způsoby:
Free (Volné): Umožňuje volně vybarvovat čtverečky, barvu pozadí, označení X a O.
Ctrl-Z/Zpětná klávesa (Backspace) nebo Ctrl-Y - odstraní nebo vrátí zpět kroky po jednom.
Line (Čára): Umožňuje kreslit vodorovné a svislé čáry. Možnost Line má zabudované počitadlo čtverců. Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.
Ctrl-Z/Zpětná klávesa (Backspace) nebo Ctrl-Y - odstraní nebo vrátí zpět celou čáru.
Oblast: Umožňuje kreslit pravoúhlé oblasti.
Ctrl-Z/Zpětná klávesa (Backspace) nebo Ctrl-Y - odstraní nebo vrátí zpět celou oblast.
Chcete-li odstranit všechna X nebo O, která jste umístili na mřížce, použijte režim AREA spolu s Ctrl+levým nebo Ctrl+pravým kliknutím.

Přepínání mezi režimy kreslení:
Režim kreslení se přepíná pomocí mezerníku.
Lišta s paletou
Toto je seznam všech barev použitých v křížovce.
Můžete kliknout na každý čtverec a umístit tak barvy na levý/pravé tlačítko myši.

barvu si můžete vybrat i pomocí kláves na klávesnici (1-9, a-z):
Klávesa - Umísti barvu na levé tlačítko myši.
Shift+Klávesa - Umísto barvy na pravé tlačítko myši.

  je barva oblasti řešení. Použijte ji na odstranění vybarvených čtverců nebo pozadí, které jste umístili do mřížky.

Lišta s paletou má posuvnou oblast. Můžete ji vysunout z rámečku a udělat z ní plovoucí okno nebo ji umístit na horní, dolní nebo pravou část obrazovky.
Trojúhelníky.
Některé křížovky obsahují trojúhelníkové legendy jak je uvedeno na obrázku.
I ty můžete zvolit pomocí kláves na klávesnici (1-9, a-z).
Symbol    znamená, že křížovka obsahuje trojúhelníky.
Změna barev:

Barva legendy.
Chcete-li změnit barvu jedné legendy, dvakrát klikněte na danou legendu nebo na číslo ([ 2 ] a vyšší) v liště s paletou. Otevře se okénko jako na obrázku. Zvolte si barvu podle přání a klikněte na tlačítko OK (nebo Cancel (Zrušit)), čímž zavřete okno změny barvy.

Barva pozadí:
Chcete-li změnit barvu pozadí, dvakrát klikněte na oblast pozadí nebo na číslo [ 1 ] v liště s paletou.
Po vyřešení křížovky se barvy automaticky vrátí do původního stavu.

Barva oblasti řešení:
Chcete-li změnit barvu v oblasti řešení, dvakrát kliněte na číslo [ 0 ] v liště s paletou.
Systém nastaví tuto barvu jako předvolenou pro všechny křížovky. Pomocí položky Reset Colors (Obnovit barvy) (v menu View (Náhled)) se vrátíte k původní barvě systému.
Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele.
Miniaturní náhled
Toto je náhled křížovky, který vidíte během řešení.

Malý obrázek se automaticky aktualizuje a ukazuje přesný obraz části, kterou jste vyřešili.
Legenda Barva pozadí Informační lišta Menu Lišta nástrojů Lišta s paletou Miniaturní náhled Oblast křížovek Grid Grid5 Průvodci Levé kliknutí Pravé kliknutí Levé kliknutí Pravé kliknutí ig_free ig_line Oblast Levé kliknutí Levé kliknutí Pravé kliknutí Pravé kliknutí Kliknutí prostředním tlačítkem myši
Pravidla | Další příklady | Okno řešení | Pomoc při řešení