Pravidla pro Logické číselné křížovky

Sudoku

Sudoku je logická křížovka, do níž se vyplňují čísla. Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval každou číslici pouze jednou.

Žádné bloky (Latinský čtverec)

Latinský čtverec je matice n x n vyplněná n různými číslicemi. Každá číslice se vyskytuje právě jednou v každém řádku a právě jednou v každém sloupci.

Pravidla pro Latinský čtverec:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahují každou číslici právě jednou.

Pravoúhlé bloky

Nejběžnějším omezením jsou pravoúhlé bloky. Mřížka 9x9 obsahuje 9 bloků tak, jak vidíte na obrázku.

Pravidla pro pravoúhlé bloky:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každý blok obsahuje každou číslici pouze jednou.

Nepravidelné bloky (Skládačky)

Skládačky se řeší stejně jako Sudoku, jen s tím, že každá mřížka obsahuje nepravidelné bloky, kterým se také říká klece.

Pravidla pro Skládačky:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každá klec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Diagonální varianty

Je celkem běžné stanovit další omezení na umísťování číslic než obvyklé řádky a sloupce. Jedním z takových omezení je Diagonální varianta.

Pravidla pro Diagonální varianty:
 • Každá diagonální linie obsahuje každou číslici pouze jednou!

Kombinované varianty

Jednotlivé varianty je možné kombinovat. Mřížka může například mít jak pravoúhlé bloky, tak i diagonální linie. Může také obsahovat více než dvě diagonální linie.

Pravidla pro Pravoúhlé bloky a Diagonální varianty:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každý blok obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každá diagonální linie obsahuje každou číslici pouze jednou.

Překrývající se varianty

Překrývající se varianty se skládají z několika křížovek. Sdílené bloky jsou zvýrazněné odlišnou barvou. Tady je několik příkladů překrývajících se Sudoku:

Double-Doku
Sensei
Gattai Near-2
Wing-3
Gattai-3
Sohei
Butterfly
Flower-4
Samurai
Gattai-8

Zabijácké

Mřížka Zabijáckého sudoku je pokryta klecemi (skupinami buněk), které jsou označené tečkovanou čarou. Každá klec obsahuje dvě nebo více buněk. V horní levé buňce klece je uveden součet číslic vepsaných do všech buněk v kleci.

Pravidla pro zabijácké sudoku:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Všechny číslice v kleci by měly být rozdílné.

Menší/Větší než

Větší než (nebo Menší než) sudoku nemá žádné předvyplněné číslice. Místo nich jsou mezi sousedními buňkami znaménka "větší než" (>) nebo "menší než" (<), která říkají, že číslice v jedné buňce musí být větší nebo menší než v buňce sousední.

Pravidla pro Menší/Větší než:
 • Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby každý sloupec i každý řádek obsahoval každou číslici pouze jednou.
 • Číslice musí dodržovat znaménka nerovnosti.

Kakuro

Mřížka Kakura obsahuje plné a půlené buňky, respektive "černé" a "bílé". Mřížka je rozdělená do "bloků" (linií bílých buněk). Černé buňky jsou úhlopříčně rozpůlené, v jedné nebo v obou polovinách obsahují čísla. Těmto číslům se říká "legenda".

Pravidla pro Kakuro:
 • Úkolem je vepsat do bílých buněk číslice od 1 do 9 včetně tak, že součet číslic v každém bloku bílých buněk je roven číslu v příslušné legendě a žádná číslice se v žádném bloku neopakuje.

Kalkuldoku

Mřížka je rozdělena do silně orámovaných klecí (skupin buněk). Čísla v buňkách každé klece musí po aplikaci určené matematické operace (sčítání, odčítání, násobení nebo dělení) dát ve výsledku určité "cílové" číslo.

Pravidla pro Kalkuldoku:
 • Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, že každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Číslice se mohou v klecích opakovat, pokud ovšem nejsou ve stejném řádku nebo sloupci.

Futoshiki

Futoshiki se řeší v mřížce, v níž na začátku mohou být předepsány některé číslice. Navíc jsou mezi sousedními buňkami znaménka "větší než" (>) nebo "menší než" (<), která říkají, že číslice v jedné buňce musí být větší nebo menší než v buňce sousední.

Pravidla pro Futoshiki:
 • Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby každý sloupec i každý řádek obsahoval každou číslici pouze jednou.
 • Číslice v sousedních buňkách se znaménky nerovnosti musí tato znaménka dodržovat.

Řady

Řady se hrají v mřížce, která je rozdělena černými buňkami do oddílů. Oddíly musí obsahovat číselné řady - skupiny po sobě jdoucích čísel - ale v libovolném pořadí (např.: 2-1-3-4). V černých buňkách se může také objevit nápověda.

Pravidla pro řady:
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.
 • Každý oddíl, vodorovný nebo svislý, musí obsahovat řadu.
 • Nápověda v černé buňce vyřazuje příslušnou číslici z řádku i sloupce, tato číslice není součástí žádné řady.

Věžáky

Mřížka věžáků má okolo svého obvodu čísla. Tato čísla udávají počet budov, které byste mohli z příslušného směru vidět, kdyby v daném řádku nebo sloupci stála řada věžáků s výškami rovnými číslům v jednotlivých buňkách. Pokud by měl například řádek 4 buňky a číslo v první buňce by bylo 4, viděli byste pouze jeden věžák o čtyřech patrech, protože zakrývá jedno-, dvou- i třípatrové věžáky.

Pravidla pro věžáky:
 • Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N, kde N je počet buněk ve straně mřížky.
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Věžáky s prolukami

Mřížka věžáků může obsahovat proluky (prázdné buňky).

Pravidla pro věžáky s prolukami:
 • Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N-(počet proluk), kde N je počet buněk ve straně mřížky.
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Součtové věžáky

Čísla okolo mřížky součtových věžáků znamenají součet výšek viditelných budov.

Pravidla součtových věžáků:
 • Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N [nebo N-(počet proluk) v součtových věžácích s prolukami], kde N je počet buněk ve straně mřížky.
 • Každý řádek i každý sloupec obsahuje každou číslici pouze jednou.

Binární

Vyplňte celou mřížku nulami (0) a jedničkami (1).

Pravidla pro binární křížovky:
 • Vedle sebe nebo pod sebou mohou být nejvýše dvě stejné číslice.
 • Řádky nebo sloupce s totožným obsahem nejsou dovoleny.
 • Pokud má řádek lichý počet buněk, pak je jedniček více než nul.

Cihly

Cihly jsou jiným typem Latinského čtverce. Mřížka je rozdělená do párů a vypadá jako cihlová zeď.

Pravidla pro cihly
 • Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby každý řádek i každý sloupec obsahovaly každou číslici pouze jednou.
 • Každá cihla obsahuje lichou i sudou číslici.