"אייגריד" - האפלט האולטימטיבי

חלון הפאזל - גרידלרים

The Clues The Background Color The Info Bar The Menu The Toolbar The Palette Panel The Thumbnail The Puzzle Area

(הקלק על מספר אדום כדי לגשת ישירות למידע בנושא).

הרמזים

כל רמז מציין את מספר המשבצות הרציפות של צבע מסויים.

צבע הרקע

בין משבצות רציפות בעלות צבע זהה חייבת להיות לפחות משבצת אחת ריקה (צבע רקע).

אזור הפאזל

קליק שמאלי/ימני על רמז - קובע את הצבע לכפתור השמאלי/ימני של העכבר.

קליק שמאלי/ימני על משבצת בתוך הגריד - ממלא את המשבצת בצבע שנבחר.

הקלקה או גרירה של הכפתור האמצעי של העכבר - מוחקות רמזים או משבצות של צבע רקע שציירת בתוך הגריד.

Ctrl-Z או Backspace (מקש החזר) - מבטל 1 עד 1000 צעדים אחורנית.

Ctrl-Y - מבצע מחדש צעדים שביטלת.

Shift+קליק שמאלי - מסמן X (איקס) על רמז ו/או על משבצת בגריד.

Ctrl+קליק שמאלי - מוחק את ה-X.

Shift/Ctrl+גרירת הכפתור השמאלי של העכבר - מסמן/מוחק מספר איקסים בבת אחת.

Shift+קליק ימני - מסמן O (עיגול) על רמז ו/או על משבצת בגריד.

Ctrl+קליק ימני - מוחק את ה-O.

Shift/Ctrl+גרירת הכפתור הימני של העכבר - מסמן/מוחק מספר עיגולים בבת אחת.

אפשר להניח X ו-O אחד על השני במשבצת אחת ולקבל אפשרות שלישית לסימון רמזים או משבצות בגריד.

מונה-משבצות: הנח את העכבר על משבצת בגריד ולחץ על המקש Ctrl. הזז את העכבר משבצת אחרי משבצת (או כמה משבצות בבת אחת) כדי לדעת את מספר המשבצות מהנקודה שהתחלת.

מונה-המשבצות ממוקם בחלק הימני-עליון של החלון.

סרגל המידע

מראה את מספר הפאזל, תיאורו, גודלו ואת זמן הפתרון שלך.
אם בחרת "הסתר תיאור" - תיאורו של הפאזל לא יופיע בסרגל המידע.

התפריט

שמור (Ctrl-S) - כדי לשמור אונליין את הפאזל בזמן שפותרים אותו, או כדי להמשיך לעבוד עליו במועד יותר מאוחר.
שמור מקומית (Ctrl+Shift-S) - כדי לשמור על המחשב שלך את העבודה על הפאזל.
Print - (הדפס) - כדי להדפיס את הפאזל ישירות מהאפלט ישירות במדפסת שלך.
באפשרותך להדפיס פאזל שפתרת באופן חלקי או לבחור אפס הכל כדי להדפיס את הפאזל עם גריד נקי.
נקה הכל (Clear All) - כדי לנקות את כל אזור הפאזל. פעולה זו תמחק את כל המשבצות שצבעת או סימונים אחרים שהוספת על גבי הגריד ותאפס את הזמן.
יציאה (Exit) - כדי לסגור את חלון הפאזל.

בטל פעולה (Ctrl-Z או Backspace) - כדי לבטל 1 עד 1000 צעדים אחורנית.
בצע מחדש (Ctrl-Y) - בצע מחדש (Ctrl-Y)
השהה (Ctrl-P) - כדי לעצור באופן זמני את העבודה על הפאזל. הזמן בסרגל המידע נעצר והרמזים נעלמים עד שתקיש שוב Ctrl-P.

הגדל (Plus) - כדי להגדיל את תצוגת הפאזל.
הקטן (Minus) - כדי להקטין את תצוגת הפאזל.
הגדל/הקטן עם הכפתור האמצעי של העכבר: החזק את מקש ה-Ctrl וגלול למעלה/למטה.

נעילת רמזים (Ctrl-L) - אזורי הרמזים למעלה ובצד שמאל נשארים נעולים. כשתגלול את הפאזל למעלה/למטה או שמאלה/ימינה הרמזים "ילוו" את הגריד ולא ייעלמו.

סרגלי רמזים מוגדלים (MCR):

הנח את העכבר על משבצת בגריד. בראש המסך יופיע סרגל הרמזים של השורה האופקית, ובצד שמאל - סרגל הרמזים של השורה האנכית, כמתואר בתמונה.

בכל פעם שמסיטים את העכבר ומציבים אותו מעל משבצת אחרת בגריד - הסרגל עוקב אחר התנועה ומציג שורת רמזים חדשה. הקטנת החלון לא משפיעה על גודל המספרים בסרגלים.

הסרגלים הם כלי אופציונלי. אם אינך רוצה לעשות בהם שימוש - סמן V ב- (Hide MCR (Ctrl-H כדי להסתירם.

הצג טקסטורה (Show Pattern) (Ctrl-Q) - כדי לרצף את אזור הגריד בסימני שאלה ("?").
הצג קווי הנחיה (Show Guides) - ישנן שתי דרכים להצגת קווי ההנחיה: לאורך כל הגריד או רק באזור הרמזים.
סמן Show Guides כדי שהקווים יופיעו לאורך הגריד.
בטל סימון Show Guides כדי שהקווים יופיעו רק באזור הרמזים.
המערכת שומרת את בחירתך כברירת מחדל.
הצג פופ-אפ (Show Tooltip) - סמן Show Tooltip כדי להציג את מונה המשבצות במצב "שורה" או "שטח".

בחר את הצבעים שמתאימים לך ביותר עבור קווי הגריד (Grid) וקווי
הגריד 5 (Grid5).
בחר צבע משלך לקווי ההנחיה (Guides) - קווי המתאר מסביב לרמזים שמצביעים על שורות הרמזים בהן נמצא העכבר.

המערכת קובעת את הצבעים שבחרת כהעדפות האישיות שלך עבור כל הפאזלים. השתמש ב-איפוס צבעים (Reset Colors) כדי לחזור לצבעים שנקבעו ע"י המערכת.

סרגל הכלים

אזור הגרירה מאפשר לך להזיז את הסרגל על פני המסך. הקלק עם העכבר על אזור הגרירה והחזק אותו בעודך מניע את העכבר.
יש באפשרותך לגרור את הסרגל אל מחוץ למסגרת ולהפוך אותו לחלון צף. בסגירה של החלון הצף (הקלקה על ה-X) הסרגל חוזר למקומו.
כן ניתנת האפשרות להציב את אזור הגרירה במקום אחר במסך (שמאל, ימין, למטה).
הסמנים מציינים את צבע היעד של הקליק השמאלי ושל הקליק הימני בעכבר.

אם תקליק עם הכפתור השמאלי של העכבר על רמז - הסמן השמאלי ישתנה לצבע שעליו הקלקת. כך גם אם תקליק עם הכפתור הימני על רמז - הסמן הימני ישתנה לצבע שעליו הקלקת.

בפאזלים שבהם שני צבעים הכפתור השמאלי נקבע לרמזים והכפתור הימני נקבע לצבע הרקע כברירת מחדל.
שמור את הפאזל בזמן שאתה פותר אותו, או כדי להמשיך לעבוד עליו במועד יותר מאוחר.
הגדלה/הקטנה - כדי להגדיל/להקטין את גודל התצוגה של הפאזל.
אם שינית את גודל התצוגה המערכת תקבע גודל זה כברירת מחדל עבור כל הפאזלים.
הקלק על אפס הכל (בתחתית התפריט שמשמאל) כדי לחזור לברירות המחדל של המערכת.
אופן הציור:
ישנם שלושה מצבים בהם ניתן להשתמש כדי לצייר בתוך הגריד:

חופשי (Free): כדי לצייר רמזים, צבע רקע, איקסים ועיגולים באופן חופשי.

Ctrl-Z/Backspace או Ctrl-Y - מבטל או מבצע מחדש את פעולותיך צעד אחר צעד.

שורה (Line): כדי לצייר קווים ישרים (אנכיים או אופקיים). באפשרות Line קיים מונה-משבצות מובנה.

Ctrl-Z/Backspace או Ctrl-Y - מבטל או מחזיר את כל השורה.

שטח (Area): כדי לצייר שטחים מלבניים.

Ctrl-Z/Backspace או Ctrl-Y - מבטל או מחזיר את כל השטח.

אם ברצונך למחוק את כל האיקסים והעיגולים שסימנת בתוך הגריד:
בחר באפשרות AREA ביחד עם Ctrl+קליק שמאלי או Ctrl+קליק ימני.

החלף בין אופני הציור:
השתמש במקש-הרווח כדי להחליף בין אפשרות ציור אחת לשנייה.

לוח הצבעים

זוהי טבלת כל הצבעים שנמצאים בשימוש בפאזל.
ניתן להקליק על כל אחת מהמשבצות כדי להציב צבע בכפתור השמאלי או הימני של העכבר.

אפשר לבחור צבעים גם ע"י שימוש במקשי המקלדת (1-9, a-z):
מקש מקלדת - מציב צבע בכפתור השמאלי של העכבר.
Shift+מקש מקלדת - מציב צבע בכפתור הימני של העכבר.

הוא הצבע של אזור הפאזל. השתמש בו כדי למחוק רמזים או משבצות רקע שציירת בתוך הגריד.

ללוח הצבעים יש אזור גרירה. ביכולתך לגרור את לוח הצבעים אל מחוץ למסגרת ולהפוך אותו לחלון צף או להציב אותו במקום אחר במסך (למעלה, למטה, בצד ימין).

משולשים:
ישנם פאזלים שהרמזים בהם מופיעים כמשולשים, כפי שנראה בתמונה.

גם את הרמזים המשולשים ניתן לבחור ע"י מקשי המקלדת (1-9, a-z).

הסימול מציין שבפאזל ישנם משולשים.

שינוי צבעים:

צבע של רמז:
אם ברצונך לשנות צבע של רמז - הקלק פעמיים על הרמז או על מספר ( [ 2 ] ומעלה) שבלוח הצבעים. חלון עריכת הצבע ייפתח בפניך, כמתואר בתמונה. בחר בצבע אחר והקלק OK (או Cancel) כדי לסגור את החלון.

צבע רקע:
אם ברצונך לשנות את צבע הרקע - הקלק פעמיים באזור צבע הרקע או על המספר [ 1 ] שבלוח הצבעים.
בסיום פתרון הפאזל כל הצבעים חוזרים באופן אוטומטי לצבעי המקור שנקבעו ע"י יוצר הפאזל.

הצבע של אזור הפאזל:
אם ברצונך לשנות את הצבע של אזור הפאזל - הקלק פעמיים על המספר [ 0 ] שבלוח הצבעים.
המערכת תקבע צבע זה כברירת המחדל שלך עבור כל הפאזלים. כדי לחזור לצבעים שנקבעו ע"י המערכת בחר ב-איפוס צבעים (Reset Colors) תחת View שבתפריט.

תצוגה ממוזערת

תצוגה מקדימה של הפאזל בזמן הפתרון.

התצוגה מתעדכנת אוטומטית ומראה את התמונה המדוייקת של אותם אזורים שפתרת.