Pravidlá číselných logických hlavolamov

Sudoku

Sudoku je logický hlavolam, v ktorom sa umiestňujú čísla. Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý rad obsahovali každú číslicu len raz.

Žiadne bloky (Latinský štvorec)

Latinský štvorec je pole n x n zaplnené n rôznymi číslicami, každá z nich sa vyskytuje presne raz v každom riadku a presne raz v každom stĺpci.

Pravidlá Latinského štvorca:
 • Každý stĺpec a každý rad obsahuje číslice len raz.

Pravouhlé bloky

Najbežnejší limit sú Pravouhlé bloky. Mriežka 9x9 má 9 blokov ako na obrázku.

Pravidlá Pravouhlých blokov:
 • Každý stĺpec a každý riadok obsahujú číslice len raz.
 • Každý blok obsahuje každú z číslic len raz.

Nepravidelné bloky (skladačky)

Skladačky sa hrajú rovnako ako sudoku, ibaže mriežka sa skladá z nepravidelných blokov, ktoré sa nazývajú aj klietky.

Pravidlá nepravidelných blokov:
 • Každý stĺpec a každý rad obsahujú číslice len raz.
 • Každá klietka obsahuje len po jednej z každej číslice.

Diagonálne varianty

Je bežné, že na umiestnenie číslic sa okrem zvyčajného radu a stĺpca pridávajú ďalšie obmedzenia. Jedným z nich je Diagonálny variant.

Pravidlá diagonálneho variantu:
 • Každá diagonála obsahuje jednotlivé číslice len raz.

Kombinované varianty

Varianty sa môžu kombinovať. Napríklad: mriežka môže mať pravouhlé bloky aj diagonály. Môže byť určených aj viac ako 2 diagonály.

Pravidlá pravouhlých blokov a diagonálnych variantov:
 • Každý stĺpec a každý rad obsahuje číslice len raz.
 • Každý blok obsahuje jednotlivé číslice len raz.
 • Každá diagonála obsahuje jednotlivé číslice len raz.

Prekrývajúce sa varianty

Prekrývajúce sa varianty pozostávajú z niekoľkých hlavolamov. Zdieľané bloky sú označené odlišnou farbou. Tu je niekoľko príkladov prekrývajúcich sa sudoku:

Dvojité doku
Sensei
Gattai Near-2
Krídlo-3
Gattai-3
Sohei
Motýľ
Kvet-4
Samuraj
Gattai-8

Killer

Mriežka Killer sudoku je pokrytá klietkami (skupinami buniek), označenými bodkovanými obrysmi. V každej klietke je 2 a viac buniek. Bunka vľavo hore je označená súčtom klietky, to znamená súčtom všetkých číslic v bunkách danej klietky.

Pravidlá Killer sudoku:
 • Každý stĺpec a každý rad obsahuje číslice len raz.
 • Všetky číslice v klietke musia byť rozdielne.

Väčší/Menší než

Sudoku Väčší než (alebo Menší než) nemá zadanú legendu (číslice). Namiesto toho sa medzi susediacimi bunkami nachádzajú znamienka "väčší než" (>) alebo "menší než" (<), ktoré označujú, že číslica v jednej bunke musí byť väčšia alebo menšia než v susednej.

Pravidlá Väčší než/Menší než:
 • Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý rad obsahoval číslice len raz.
 • Číslice sa musia riadiť znamienkami nerovnosti.

Kakuro

Kakuro sa hrá na mriežke s plnými a prázdnymi bunkami, "čiernymi" a "bielymi". Čierne bunky rozdeľujú mriežku na "zadania" (rady/stĺpce bielych buniek). Čierne bunky sú rozdelené lomkou z ľavej hornej časti do pravej dolnej, v každej polovici je zapísané číslo. Tieto čísla sa nazývajú "legenda".

Pravidlá kakuro:
 • Cieľom je zapísať číslice od 1 do 9 do bielych buniek takým spôsobom, aby súčet číslic v jednotlivých zadaniach súhlasil s legendou pre daný riadok/stĺpec. Zároveň sa v každom zadaní nesmú číslice opakovať.

Kalkuldoku

Mriežka je rozdelená do klietok (skupín buniek) ohraničených hrubou čiarou. Číslice v bunkách každej klietky musia vytvoriť určité "cieľové" číslo tak, že ich skombinujeme pomocou zadanej matematickej operácie (buď sčítaním, odčítaním, násobením alebo delením).

Pravidlá Kalkuldoku:
 • Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý rad obsahovali číslice len raz.
 • Číslice sa môžu v rámci klietky opakovať, avšak nesmú byť v rovnakom riadku ani stĺpci.

Futošiki

Futošiki sa hrá na mriežke, ktorá môže obsahovať na začiatku niekoľko číslic. Ďalej sa medzi jednotlivými bunkami nachádzajú znamienka "väčší než" (>) alebo "menší než" (<), tie označujú, že číslica v jednej bunke je väčšia alebo menšia než v druhej.

Pravidlá futošiki:
 • Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý rad obsahoval číslice len raz.
 • Číslice v susedných bunkách so znamienkami nerovnosti musia dodržať podmienku väčší alebo menší než.

Postupky

Postupky sa hrajú v mriežke, ktorá je čiastočne rozdelená čiernymi bunkami na oddiely. Oddiely musia obsahovať postupku - sled za sebou idúcich čísel - avšak v akomkoľvek poradí (napr.: 2-1-3-4). V čiernych bunkách sa môže nachádzať biela legenda.

Pravidlá postupiek:
 • Každý stĺpec a každý rad obsahuje číslice len raz.
 • Každý oddiel, zvislý alebo vodorovný, musí obsahovať postupku.
 • Legenda v čiernych bunkách odstraňuje číslicu z radu a stĺpca a nie je súčasťou žiadnej postupky.

Mrakodrap

Hlavolam Mrakodrap má čísla po okraji mriežky. Tieto čísla označujú počet budov, ktoré by ste videli z daného smeru, ak by sa tam nachádzala séria mrakodrapov s výškou rovnakou ako zadania v danom riadku alebo stĺpci. Napríklad: ak má línia 4 bunky a prvé číslo v bunke je 4, uvidíte len jeden mrakodrap, lebo 4-poschodový mrakodrap zakryje 1-poschodový, 2-poschodový a 3-poschodový mrakodrap.

Pravidlá mrakodrapu:
 • Cieľom je doplniť do každej bunky čísla od 1 do N, kde N je veľkosť strany hlavolamu.
 • Každý stĺpec a každý rad obsahujú čísla len raz.

Mrakodrapy s parkami

Hlavolam Mrakodrap môže mať parky (prázdne bunky).

Pravidlá Mrakodrapov s parkami:
 • Cieľom je vyplniť každú bunku číslami od 1 po N-(počet parkov), kde N predstavuje veľkosť strany hlavolamu.
 • Každý stĺpec a každý rad obsahuje čísla len raz.

Súčet mrakodrapov

Čísla na okraji mriežky Súčtu mrakodrapov označujú súčet výšok viditeľných budov.

Pravidlá Súčtu mrakodrapov:
 • Cieľom je vyplniť každú bunku číslami od 1 po N [alebo 1 po N-(počet parkov) v Súčte mrakodrapov s parkami], kde N je veľkosť strany hlavolamu.
 • Každý stĺpec a každý rad obsahuje čísla len raz.

Binárny

Doplňte mriežku nulami (0) a jednotkami (1), kým v každom riadku a každom stĺpci nebude rovnaký počet núl aj jednotiek.

Pravidlá Binárneho:
 • Vedľa seba alebo pod sebou nesmú byť viac ako dve rovnaké čísla.
 • Riadky alebo stĺpce s úplne rovnakým obsahom nie sú povolené.
 • Keď má riadok nepárny počet buniek, číslica 1 predchádza číslici 0.

Bricks

Bricks is another type of Latin Square. Grid is divided into pairs and look like brick wall.

Bricks rules
 • The goal is to fill a grid with digits so that each column and each row contain the digits only once.
 • Every brick contains an odd number and an even number.