סדנת לימוד - פותרים טרידלרים

זה הפאזל שנפתור ביחד.

אם מעולם לא פתרת פאזל מסוג זה - מומלץ לקרוא את היסודות והכללים לפתרון גרידלרים לפני שמנסים לפתור טרידלרים.
נוכל להתחיל עם הרמזים 7 ו-4 (מוקפים באדום).

נציב את הרצפים השחורים כמתואר בתמונה בהתבסס על שיטת ה"ספירה וחפיפה". שיטה זו הוסברה בהרחבה בסדנת הלימוד של הגרידלרים.

החץ הירוק מסמן את כיוון הרמזים כמו גם את הכיוון של רצף המשולשים השחורים.

נתייחס לכל שורת הרמזים העליונה, משמאל לימין:
2 - נשאיר משולש אחד ריק מעל ומתחת למשולש השחור שבגריד ונצבע את שאר המשולשים בלבן (צבע הרקע).
2 - שני משולשים שחורים כבר קיימים על גבי הגריד, כמתבקש עפ"י הרמז, לכן נצבע בלבן את המשולשים שנותרו בשורה.
2 - עדיין ריק.
7 - נוכל להוסיף שלושה משולשים שחורים מתחת לשניים שבגריד, להשאיר מתחתם שניים ריקים ולצבוע את הנותרים בלבן.
2 - שני הרמזים הראשונים בשורה זו הם "2". מאחר שיש לנו רצף של שני משולשים שחורים - נוכל לצבוע בלבן משולש אחד מעל ואחד מתחת לצמד השחורים. זה משאיר אותנו עם משולש אחד ריק מעל הלבן (מסומן בתמונה בנקודה אדומה). נוכל לצבוע גם אותו בלבן משום שהוא "1" ואין באפשרותנו להכניס לתוכו "2" כמתבקש עפ"י הרמז.
2 - הרמז הראשון הוא "2". מאחר שעל גבי הגריד כבר קיימים 2 משולשים שחורים, נצבע בלבן משולש אחד מעליהם ואחד מתחתם.
שוב, נתייחס לכל השורה, מלמעלה למטה:
7 - נצבע בשחור 6 משולשים בנוסף לאחד שהיה לנו ונמלא את השורה בצבע רקע לבן כי השלמנו את רצף ה-7 המתבקש עפ"י הרמז.
2 - מתחת לשני המשולשים השחורים נצבע משולש אחד בלבן.
2 - כנ"ל.
2 - כנ"ל.
5 - נשלים את רצף ה-5 המתבקש עפ"י הרמז (נחבר בין המשולש השחור העליון והשניים שמתחתיו) ונוסיף משולש לבן מתחת לרצף השחור.
עכשיו נפתור את החלק השמאלי, מלמעלה למטה:
1 - נצבע בשחור את המשולש האחד שנותר בשורה.
7 , 4 - השורה כוללת את שני הרצפים המתבקשים עפ"י הרמזים, לכן נצבע בלבן את המשולש השמאלי הריק.
2 , 1 , 3 - רצפים שחורים עבור הרמז הראשון (3) והאחרון (2) קיימים על גבי הגריד, לכן נוכל לתחום את שניהם במשולש לבן. זה משאיר משולש אחד ריק עבור הרמז האמצעי (1), אותו נצבע בשחור.
2 , 1 , 2 - נצבע בלבן את המשולש שמשמאל לשני השחורים.
2 , 2 , 2 - הרמז הוא "2", נוסיף משולש שחור וניצור רצף של 2, לשמאלו נצבע משולש אחד בלבן.
משמאל לימין:
2 - רצף של 2 קיים על הגריד, את המשך השורה נשלים בלבן.
7 - נוסיף משולש אחד שחור לשישה שעל גבי הגריד, ונצבע את השאר בלבן.
... , 2 , 2 - רצף ה-2 הראשון מופיע על הגריד. המשולש עם הנקודה האדומה היה ריק, אבל מאחר שהרמז הבא הוא "2", נצבע אותו בלבן כי הוא לא יכול להיות שחור.
... , 1 , 2 - נוסיף משולש לבן אחד מתחת ל"1" השחור.
7 - נוסיף 4 משולשים שחורים לשלושה הקיימים ונצבע את המשך השורה בלבן.

השורה המסומנת בחץ ירוק ריקה, נצבע בלבן את כולה.
מימין למעלה לשמאל למטה:
2 , 1 , 2 - נשאר רק משולש אחד ריק אותו אנחנו חייבים לצבוע בשחור.
2 , 1 , 2 - כל הרמזים מופיעים על הגריד, לכן את הריקים שנותרו נצבע בלבן.
2 , 2 , 2 - נצבע בלבן את המשולש שמעל צמד השחורים.
1 , 7 , 3 - נוכל להשלים את רצף ה-7 ומתחתיו להוסיף משולש לבן.
מלמעלה למטה:
2 , 1 , 2 - כל הרמזים קיימים בגריד, נצבע בלבן את המשולש הריק.
2 , 2 , 2 - נצבע בלבן את המשולש לימין רצף ה-2. זה מותיר שלושה משולשים ריקים במרכז הגריד. נוכל לסמן בשחור את המשולש האמצעי, עבור הרמז "2".
2 , 2 - כל הרמזים קיימים בגריד, נשלים את השורה בצבע הרקע הלבן.
7 , 1 - נשלים את רצף ה-7 הנדרש ונסיים אותו במשולש לבן.
2 , 2 , 2 - קיים רק משולש אחד ריק על גבי הגריד, מאחר שהרמז הוא "2" נצבע אותו בשחור.

2 , 5 - כל הרצפים הנדרשים קיימים על הגריד לכן נצבע בלבן את אלה שנותרו ריקים.
1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 - נשלים את הרמזים ונמלא בצבע רקע.
מלמעלה למטה:

2 , 1 - נצבע בלבן את המשולש הריק שמימין משום שהרמז הראשון הוא "2". נוסיף משולש אחד שחור לזה שקיים על הגריד, ומשולש לבן אחד לשמאלו.

1 , 2 , 1 - נדלג על הרמז הראשון מימין (1) משום שאיננו יכולים לדעת היכן להציבו, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהמשולש השחור שבמרכז הוא אחד מרצף של 2 שמתבקש על פי הרמז. לכן נוסיף משולש שחור אחד לשמאל הקיים ונסיים במשולש לבן.
1 , 7 , 3 - נצבע בשחור את המשולש הריק, כמתבקש עפ"י הרמז.

1 , 2 , 1 - הרמז הראשון מימין הוא "1", ה- 1 שכרגע הוספנו, נוכל לצבוע בלבן את המשולש לשמאלו (מסומן בנקודה אדומה).
1 , 2 - נצבע בשחור את המשולש שלמטה ונשלים את השורה בצבע רקע לבן.
1 , 2 - מאחר שיש לנו משולש שחור אחד בצד ימין, נוכל לצבוע בלבן את המשולש שלשמאלו. נוסיף משולש שחור אחד לזה שקיים במרכז הגריד כדי ליצור רצף של 2, כמתבקש, ונשלים את השורה בצבע רקע לבן.
1 , 1 , 1 , 2 , 2 - שני הרמזים הראשונים (2, 2) קיימים בגריד. הדרך היחידה להוסיף את שלושת ה-1 היא כמסומן בתמונה (שלושת הנקודות אדומות). בכך השלמנו את הפאזל.
כך נראה פתרון הטרידלר: עפיפון.